#1286. SHOES - Chọn giày

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Hải phòng - Ngày 06 tháng 11 năm 2020 (am)

Nhà kho của BT có 𝑛 chiếc giày trái và 𝑚 chiếc giày phải. Thật đáng buồn là chúng có kích cỡ không giống nhau. BT muốn có nhiều đôi giày nhất có thể từ những chiếc giày này. Một đôi giày tất nhiên gồm một chiếc giày trái và một chiếc giày phải. Độ xấu xí của một cách chọn như vậy được xác định bằng độ lệch lớn nhất giữa cỡ hai chiếc giày trong một đôi.

Yêu cầu: Hãy tìm cách ghép sao cho nhận được nhiều đôi giày nhất và nếu có nhiều phương án như vậy thì chọn phương án mà độ xấu xí là nhỏ nhỏ nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương 𝑛, 𝑚\ (1 ≤ 𝑛, 𝑚 ≤ 10^5) ;
  • Dòng thứ hai chứa 𝑛 số nguyên dương 𝑎_1, 𝑎_2, … , 𝑎_𝑛 - cỡ của các chiếc giày chân trái (1 ≤𝑎_𝑖 ≤ 10^9) ;
  • Dòng thứ ba chứa 𝑛 số nguyên dương 𝑏_1, 𝑏_2, … , 𝑏_𝑚 - cỡ của các chiếc giày chân phải (1 ≤𝑏_𝑖 ≤ 10^9) .

Dữ liệu rao:

  • In một số nguyên là mức độ xấu xí nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 3
2 39 41 45
39 42 46
Dữ liệu ra:
1