#1408. SUMSQUARE

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập Bồi dưỡng HSGQG, Hải Phòng, T11/2020, Thái BK

Cho hai số tự nhiên n, M .

Tính S = 1^2 + 3^2 + 5^2 + … + (2n + 1)^2 . Chỉ cần đưa ra phần dư khi chia S cho M .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất ghi hai số nguyên dương n, M .

Dữ liệu ra:

  • Ghi kết quả tính được (tức S \% M ).

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
10 1000
Dữ liệu ra:
771

Giới hạn:

  • Trong tất cả các test: 0 ≤ n, M ≤ 10^{18}
  • 50\% số test với n, M ≤ 1000 ;
  • 30\% số test với 1000 < n, M ≤ 10^9 .