#1358. EXPRESS - Biểu thức

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

ĐỀ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN HSG LẦN 2 Day 1- Hải Phòng 2020

Cho một xâu kí tự bao gồm:

  • Vị trí lẻ: kí tự chữ số;
  • Vị trí chẵn là các dấu (+, –, *) tương ứng với các phép toán (cộng, trừ, nhân);

Bạn được chèn các dấu ngoặc vào để được một biểu thức toán học đúng. Hãy cho biết giá trị nhỏ nhất của biểu thức toán học đã cho?

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu ký tự đầu bài (độ dài nhỏ hơn 30 kí tự).

Dữ liệu ra:

  • Một số duy nhất là kết quả nhỏ nhất của biểu thức toán học. Kết quả có trị tuyệt đối nhỏ hơn 10^{18} .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1+2-3*4
Dữ liệu ra:
-9
Giải thích:
  • –9 = 1 + ((2–(3×4))) = 1 + 2 – 3×4 .