Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#14413 #1358. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 24 ms 384 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Trung Long 2020-11-11 13:54:07
#14261 #1358. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 26 ms 480 K C++ 14 / 2 K Trần Minh Sáng 2020-11-11 5:00:47
#14232 #1358. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 27 ms 508 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-11-11 4:42:51
#14467 #1358. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 27 ms 468 K C++ 14 / 2 K Bùi Xuân Tùng 2020-11-11 16:33:27
#14231 #1358. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 28 ms 496 K C++ 14 / 2 K NorWind 2020-11-11 4:42:45
#42897 #1358. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 29 ms 388 K C++ 17 / 2 K phamanducvinh 2021-07-22 11:07:18
#14180 #1358. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 31 ms 500 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Huy Thái 2020-11-11 3:47:06
#14187 #1358. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 31 ms 412 K C++ 14 / 1 K Nguyen Van Thang 2020-11-11 3:49:09
#14183 #1358. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 34 ms 360 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Tân Nguyên 2020-11-11 3:47:44
#14185 #1358. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 37 ms 440 K C++ 14 / 2 K Wu Nguyen 2020-11-11 3:48:32
#14196 #1358. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 37 ms 524 K C++ 17 / 3 K nhdandz 2020-11-11 3:53:09
#72171 #1358. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 42 ms 368 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:28:19
#14201 #1358. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 54 ms 388 K C++ 17 / 2 K Hoang Manh 2020-11-11 3:54:50
#14197 #1358. EXPRESS - Biểu thức Accepted 100 104 ms 16064 K C++ 14 / 3 K Bùi Huy Dược 2020-11-11 3:53:13


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: