Tên đăng nhập

HB_SANG

Họ và tên

Trần Minh Sáng

Email

achibulup@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-07 12:53:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500