#1312. SEQ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA - 2020 - HẢI PHÒNG

Cho dãy n số nguyên dương a_1,a_2,…,a_n . Với mỗi số a_i\ (1≤i≤n) ta có thể thực hiện không, một hoặc nhiều lần phép biến đổi tăng hoặc giảm a_i một đơn vị.

Yêu cầu: Hãy tính số phép biến đổi ít nhất để dãy đã cho thành dãy không giảm?

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ;
 • Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương a_1,a_2,…,a_n\ (1≤a_i≤10000,i=1..n) .

Các số trên một dòng ghi cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

 • Ghi ra một số duy nhất là số phép biến đổi ít nhất để dãy đã cho thành dãy không giảm.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
2 6 4 3 2
Dữ liệu ra:
5
Giải thích:
 • Áp dụng 2 lần phép biến đổi Giảm a_2 đi 1 đơn vị;
 • Tăng a_4 lên 1 đơn vị;
 • Áp dụng 2 lần phép biến đổi Tăng a_5 lên 1 đơn vị.

Dãy thu được {2;4;4;4;4}

Dữ liệu vào:
5
2 6 6 7 7
Dữ liệu ra:
0

Giới hạn:

 • 15\% số điểm bài toán có n≤8,a_i≤6 ;
 • 15\% số điểm bài toán có n<150 ;
 • 15\% số điểm bài toán có n<5000 ;
 • 15\% số điểm bài toán có n≤5000 và đáp án bài toán tìm được chỉ bằng cách sử dụng phép biến đổi trên một phần tử của dãy số;
 • 40\% số điểm bài toán có n≤100000 .