Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#16124 #1312. SEQ Accepted 100 62 ms 1020 K C++ 14 / 609 B Trần Minh Sáng 2020-11-21 9:22:10
#16061 #1312. SEQ Accepted 100 67 ms 988 K C++ 17 / 316 B Phan Long 2020-11-20 4:02:07
#18272 #1312. SEQ Accepted 100 69 ms 2272 K C++ 14 / 1 K lê tiến dũng 2020-12-01 15:13:28
#16033 #1312. SEQ Accepted 100 79 ms 1780 K C++ / 996 B Nguyễn Hải Phong 2020-11-19 15:34:32
#16018 #1312. SEQ Accepted 100 81 ms 2296 K C++ 17 / 1 K loidinhnhathandsome 2020-11-19 14:15:14
#71912 #1312. SEQ Accepted 100 85 ms 1016 K C++ 14 / 640 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:19:50
#16028 #1312. SEQ Accepted 100 90 ms 1404 K C++ 17 / 946 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-11-19 14:26:40
#28861 #1312. SEQ Accepted 100 161 ms 1544 K C++ / 1 K always tle 2021-02-27 13:07:03
#62194 #1312. SEQ Accepted 100 181 ms 1856 K C++ 17 / 539 B asd 2021-12-11 9:40:05


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: