#1356. WATERFILL - Tràn nước

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

ĐỀ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN HSG LẦN 2 Day 1- Hải Phòng 2020

Cho N thùng nước đặt liên tiếp nhau, được đánh số từ 1 đến N .

  • Thùng số i có dung tích là A_i lít (1≤ i≤ N) ;
  • Tại mỗi thùng đều có một vòi nước chảy với lưu lựợng giống nhau là K lít/giây.;
  • Khi thùng thứ i đầy nước (1\le i < N) thì nước từ vòi tại thùng i sẽ chảy qua thùng i + 1 . Khi thùng thứ N đầy nước thì nước sẽ chảy ra ngoài.

Yêu cầu:

  • Tìm số nguyên tương ứng với thời gian sớm nhất để thùng thứ N đầy nước?
  • Tìm số nguyên tương ứng với thời gian sớm nhất để tất cả các thùng đầy nước?

Lưu ý: chỉ cần tìm thời gian nguyên sớm nhất (ví dụ thời gian tìm được là 1.33 thì kết quả in ra sẽ là 2 ).

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương N, K\ (N≤10^5; K≤10^9) ;
  • Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương A_1, A_2, .…, A_N\ (1≤ A_i ≤10^9, ∀i=1,… n) .

Dữ liệu vào:

  • In ra hai số nguyên không âm lần lượt là thời gian sớm nhất để thùng thứ N đầy nước và thời gian sớm nhất để tất cả các thùng đầy nước (hai số ngăn cách nhau bởi khoảng trống).

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 2
1 2 3 4
Dữ liệu ra:
2 2
Giải thích:
  • Hai kết quả là 1.25 1.25 .
Dữ liệu vào:
4 3
10 7 3 2
Dữ liệu ra:
1 4
Giải thích:
  • Hai kết quả là 0.6667 3.3333 .