#1313. GRAPH

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA - 2020 - HẢI PHÒNG

Cho đồ thị vô hướng có n đỉnh (các đỉnh đánh số từ 1 đến n ) và m cạnh.

Yêu cầu: Hãy đếm số cặp đỉnh u,v không sắp thứ tự (tức là cặp (u,v) (v,u) là một) sao cho luôn tồn tại đường đi giữa hai đỉnh u,v khi loại bỏ bất kỳ một cạnh nào trên đồ thị.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n,m ;
  • m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số u,v\ (1≤u,v≤n,u≠v) mô tả có cạnh nối đỉnh u và đỉnh v . Dữ liệu đảm bảo giữa hai đỉnh bất kỳ có nhiều nhất một cạnh nối.

Các số trên một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số duy nhất là số cặp đỉnh u,v thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 5
1 2
2 3
3 1
2 4
2 5
Dữ liệu ra:
3
Giải thích:
  • 3 cặp đỉnh thỏa mãn yêu cầu đề bài là khi loại bỏ một cạnh bất kỳ thì vẫn tồn tại đường đi giữa hai đỉnh là (1;2),(2;3),(3;1) .

Giới hạn:

  • 30\% số test tương ứng với 30\% số điểm có n≤20,m≤100 ;
  • 20\% số test khác tương ứng với 20\% số điểm có n≤100,m≤1000 ;
  • 20\% số test khác tương ứng với 20\% số điểm có n≤1000,m≤10000 ;
  • 30\% số test khác tương ứng với 30\% số điểm có n≤100000,m≤200000 .