#1360. TREE - Đường kính cây

Bộ nhớ: 512 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

ĐỀ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN HSG LẦN 2 Day 2- Hải Phòng 2020

Cho đồ thị vô hướng liên thông N đỉnh, N – 1 cạnh. Các đỉnh được đánh số từ 1 đến N . Độ dài đường đi từ đỉnh a đến đỉnh b là số lượng đỉnh mà đường đi đi qua.

Ví dụ: Cho cây như hình vẽ:

Trong ví dụ trên, đường đi dài nhất trên cây là đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 5 (độ dài bằng 4 ) hoặc là đường đi từ đỉnh 2 đến đỉnh 5 cũng có độ dài bằng 4 . Như vậy có tất cả 2 con đường đều có độ dài dài nhất.

Yêu cầu: Hãy xác định độ dài đường đi dài nhất trên cây và số lượng con đường dài nhất này?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên N\ (3≤N≤4×10^5) là số lượng đỉnh của cây.
  • N-1 dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số nguyên i j tương ứng là có cạnh nối đỉnh i và đỉnh j\ (1≤i,j≤N) .

Dữ liệu ra:

  • Đưa ra hai số nguyên tương ứng là độ dài đường đi dài nhất trên cây và số lượng đường đi dài nhất trên cây.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
1 3
2 3
3 4
4 5
Dữ liệu ra:
4 2

Chú ý: Bài này chấm theo từng ý, trình chấm sẽ đọc hai số nguyên tương ứng với hai ý, mỗi ý đúng được $50% số điểm một test. (Bạn chỉ trả lời một ý cũng phải ghi ra hai số nguyên).

Giới hạn:

  • 40\% số điểm có N≤5000 .