Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#14442 #1360. TREE - Đường kính cây Accepted 100 2397 ms 26048 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-11-11 14:50:34
#72175 #1360. TREE - Đường kính cây Accepted 100 2501 ms 25964 K C++ 17 / 3 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:28:56
#22492 #1360. TREE - Đường kính cây Accepted 100 2570 ms 34372 K C++ 14 / 3 K Wu Nguyen 2020-12-17 13:22:10
#70475 #1360. TREE - Đường kính cây Accepted 100 2600 ms 32468 K C++ 14 / 2 K Phạm Thanh Vinh 2022-01-24 6:11:36
#69476 #1360. TREE - Đường kính cây Accepted 100 2876 ms 24672 K C++ 11 / 3 K Trương Tuấn Tú 2022-01-16 9:16:17
#14308 #1360. TREE - Đường kính cây Accepted 100 3043 ms 23888 K C++ 14 / 4 K Trần Minh Sáng 2020-11-11 10:29:15
#15071 #1360. TREE - Đường kính cây Accepted 100 3108 ms 21592 K C++ 17 / 2 K Phạm An Đức Vinh 2020-11-14 1:06:35
#19984 #1360. TREE - Đường kính cây Accepted 100 3110 ms 32512 K C++ 14 / 3 K Trần Đình Đỗ Hải 2020-12-09 13:31:10
#14448 #1360. TREE - Đường kính cây Accepted 100 3163 ms 21592 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hải Phong 2020-11-11 15:15:42
#14320 #1360. TREE - Đường kính cây Accepted 100 3273 ms 32464 K C++ 17 / 2 K nhdandz 2020-11-11 10:33:35
#70747 #1360. TREE - Đường kính cây Accepted 100 3465 ms 38792 K C++ 11 / 3 K Irelia 2022-01-26 12:05:03
#14457 #1360. TREE - Đường kính cây Accepted 100 3891 ms 32572 K C++ 14 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-11-11 15:32:40
#14435 #1360. TREE - Đường kính cây Accepted 100 5113 ms 33352 K C++ 14 / 2 K iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2020-11-11 14:35:48
#14345 #1360. TREE - Đường kính cây Accepted 100 5440 ms 77908 K C++ 14 / 4 K Bùi Huy Dược 2020-11-11 11:07:56
#14368 #1360. TREE - Đường kính cây Accepted 100 6517 ms 145096 K C++ 14 / 4 K Nguyen Van Thang 2020-11-11 12:05:47


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: