Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
TREE11.in TREE11.out
TREE12.in TREE12.out
TREE13.in TREE13.out
TREE21.in TREE21.out
TREE22.in TREE22.out
TREE23.in TREE23.out
TREE31.in TREE31.out
TREE32.in TREE32.out
TREE33.in TREE33.out
TREE41.in TREE41.out
TREE42.in TREE42.out
TREE51.in TREE51.out
TREE52.in TREE52.out
TREE61.in TREE61.out
TREE62.in TREE62.out
TREE63.in TREE63.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 60
TREE71.in TREE71.out
TREE72.in TREE72.out
TREE81.in TREE81.out
TREE82.in TREE82.out
TREE91.in TREE91.out
TREE92.in TREE92.out
TREE101.in TREE101.out
TREE102.in TREE102.out
TREE111.in TREE111.out
TREE121.in TREE121.out
TREE122.in TREE122.out
TREE131.in TREE131.out
TREE132.in TREE132.out
TREE141.in TREE141.out
TREE142.in TREE142.out
TREE151.in TREE151.out
TREE152.in TREE152.out
TREE161.in TREE161.out
TREE162.in TREE162.out
TREE163.in TREE163.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 18 M
TREE101.in 963 K
TREE101.out 12 B
TREE102.in 1 M
TREE102.out 10 B
TREE11.in 26 B
TREE11.out 4 B
TREE111.in 2 M
TREE111.out 12 B
TREE12.in 34 B
TREE12.out 5 B
TREE121.in 3 M
TREE121.out 13 B
TREE122.in 3 M
TREE122.out 13 B
TREE13.in 40 B
TREE13.out 4 B
TREE131.in 4 M
TREE131.out 11 B
TREE132.in 4 M
TREE132.out 13 B
TREE141.in 5 M
TREE141.out 5 B
TREE142.in 5 M
TREE142.out 6 B
TREE151.in 5 M
TREE151.out 10 B
TREE152.in 5 M
TREE152.out 13 B
TREE161.in 5 M
TREE161.out 14 B
TREE162.in 5 M
TREE162.out 14 B
TREE163.in 5 M
TREE163.out 14 B
TREE21.in 166 B
TREE21.out 5 B
TREE22.in 492 B
TREE22.out 6 B
TREE23.in 564 B
TREE23.out 5 B
TREE31.in 4 K
TREE31.out 6 B
TREE32.in 6 K
TREE32.out 7 B
TREE33.in 6 K
TREE33.out 8 B
TREE41.in 32 K
TREE41.out 7 B
TREE42.in 35 K
TREE42.out 9 B
TREE51.in 40 K
TREE51.out 8 B
TREE52.in 44 K
TREE52.out 9 B
TREE61.in 47 K
TREE61.out 9 B
TREE62.in 47 K
TREE62.out 8 B
TREE63.in 47 K
TREE63.out 9 B
TREE71.in 107 K
TREE71.out 5 B
TREE72.in 119 K
TREE72.out 5 B
TREE81.in 142 K
TREE81.out 5 B
TREE82.in 154 K
TREE82.out 5 B
TREE91.in 564 K
TREE91.out 7 B
TREE92.in 565 K
TREE92.out 9 B
check_TREE.cpp 700 B
data.yml 369 B