#1300. GNUMBER

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập thầy Vũ Mạnh Hà - Ôn Hải Phòng 07/11/2020

Bờm chơi một trò chơi đoán số như sau: giả sử số phải tìm là 𝑋 , Bờm có 𝑁 manh mối để đoán, manh mối thứ 𝑖 có dạng “chênh lệch giữa 𝑋 𝑣_𝑖 không vượt quá 𝑑_𝑖 ”.

Bờm muốn nhờ bạn xác định liệu có tồn tại giá trị 𝑋 thỏa mãn tất cả 𝑁 manh mối hay không, nếu có thì giá trị 𝑋 lớn nhất có thể là bao nhiêu.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên 𝑁\ (1 ≤ 𝑁 ≤ 10^5) ;
  • N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi hai số nguyên 𝑣_𝑖, 𝑑_𝑖\ (0 ≤ 𝑣_𝑖, 𝑑_𝑖 ≤ 10^9) ;

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra số nguyên là giá trị 𝑋 lớn nhất tìm được, số này bằng −1 nếu không tồn tại giá trị 𝑋 thỏa mãn tất cả các manh mối.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
1 2
3 2
Dữ liệu ra:
3
Dữ liệu vào:
3
2 2
6 2
8 1
Dữ liệu ra:
-1