#1306. ATHLETIC - Tập thể thao

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập thầy Vũ Mạnh Hà - Ôn Hải Phòng 07/11/2020

Một chàng lười X quyết tâm luyện tập thể thao để gia tăng thể lực. Mỗi lần tập chàng ta dành ra 𝑁 phút luyện tập, hình thức tập được chọn là chạy bộ.

Tham số quyết định quá trình tập của X là “độ mệt mỏi”, nó bằng 0 vào lúc bắt đầu tập và cần phải được đưa về 0 vào cuối buổi tập, độ mệt mỏi luôn không âm. X có thể lựa chọn chạy hay nghỉ trong mỗi phút của thời gian tập.

  • Nếu X lựa chọn chạy trong phút thứ 𝑖 , anh chàng sẽ chạy được 𝐿_𝑖 mét đồng thời độ mệt mỏi sẽ gia tăng 1 , tuy nhiên X không thể tiếp tục chạy khi độ mệt mỏi đã đạt đến 𝑀 .
  • Nếu 𝑋 lựa chọn nghỉ, mỗi phút nghỉ sẽ làm độ mệt mỏi giảm 1 nếu nó lớn hơn 0 , và một khi đã nghỉ, chàng ta sẽ nghỉ cho đến khi độ mệt mỏi giảm về 0 , lúc đó X có thể chạy tiếp (độ mệt mỏi gia tăng) hoặc nghỉ tiếp (độ mệt mỏi vẫn bằng 0 .

X nhờ bạn xác định tổng độ dài quãng đường chạy lớn nhất anh ta có thể chạy được với các giới hạn kể trên.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên 𝑁, 𝑀\ (1 ≤ 𝑁 ≤ 10000; 1 ≤ 𝑀 ≤ 500) ;
  • N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa số nguyên L_i\ (1 ≤ 𝐿_𝑖 ≤ 1000 ∀𝑖 = 1 ÷ 𝑁) .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên là tổng độ dài quãng đường X chạy được lớn nhất.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 2
5
3
4
2
10
Dữ liệu ra:
9
Giải thích:
  • X chạy trong phút thứ 1 , nghỉ trong phút thứ 2 , chạy trong phút thứ 3 rồi nghỉ trong hai phút cuối.