Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
ATHLETIC1.in ATHLETIC1.out
ATHLETIC2.in ATHLETIC2.out
ATHLETIC3.in ATHLETIC3.out
ATHLETIC4.in ATHLETIC4.out
ATHLETIC5.in ATHLETIC5.out
ATHLETIC6.in ATHLETIC6.out
ATHLETIC7.in ATHLETIC7.out
ATHLETIC8.in ATHLETIC8.out
ATHLETIC9.in ATHLETIC9.out
ATHLETIC10.in ATHLETIC10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 67 K
ATHLETIC1.in 15 B
ATHLETIC1.out 2 B
ATHLETIC10.in 38 K
ATHLETIC10.out 8 B
ATHLETIC2.in 20 B
ATHLETIC2.out 3 B
ATHLETIC3.in 141 B
ATHLETIC3.out 4 B
ATHLETIC4.in 277 B
ATHLETIC4.out 5 B
ATHLETIC5.in 3 K
ATHLETIC5.out 6 B
ATHLETIC6.in 4 K
ATHLETIC6.out 7 B
ATHLETIC7.in 30 K
ATHLETIC7.out 8 B
ATHLETIC8.in 38 K
ATHLETIC8.out 8 B
ATHLETIC9.in 38 K
ATHLETIC9.out 8 B