#1304. POINLINE - Điểm thuộc đoạn thẳng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập thầy Vũ Mạnh Hà - Ôn Hải Phòng 07/11/2020

Trên trục số cho 𝑚 đoạn thẳng và 𝑛 điểm, đoạn thẳng 𝑖\ (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚) có tọa độ hai đầu mút là 𝑎_𝑖, 𝑏_𝑖 , điểm 𝑗\ (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛) có tọa độ là 𝑥_𝑗 . Đoạn thẳng 𝑖 được gọi là là chứa điểm 𝑗 nếu min(𝑎_𝑖, 𝑏_𝑖) ≤ 𝑥_𝑗 ≤ max(𝑎_𝑖, 𝑏_𝑖) .

Hãy xác định số lượng đoạn thẳng chứa mỗi điểm.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên 𝑚, 𝑛\ (1 ≤ 𝑚, 𝑛 ≤ 10^5) ;
  • m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên 𝑎_𝑖, 𝑏_𝑖\ (|𝑎_𝑖|, |𝑏_𝑖| ≤ 10^9, ∀𝑖) ;
  • Dòng cuối cùng chứa 𝑛 số nguyên 𝑥_1, 𝑥_2, … , 𝑥_𝑛\ (|𝑥_𝑗| ≤ 10^9, ∀𝑗) .

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất chứa 𝑛 số nguyên lần lượt là số lượng đoạn thẳng chứa điểm 1,2, … , 𝑛 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 2
0 5
-3 2
7 10
1 6
Dữ liệu ra:
2 0