#1395. CNTTREE - Đếm cây

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập Bồi dưỡng HSGQG, Hải Phòng, T11/2020, Thái BK

Cho một cây n đỉnh, các đỉnh được đánh số từ 1 đến n với gốc là đỉnh 1 . Các đỉnh nằm trên đường đi từ x đến 1 được gọi là các đỉnh tổ tiên của x . Tập các đỉnh nhận r làm tổ tiên cùng với các cạnh tương ứng sẽ tạo thành một cây, gọi là cây con gốc r . Ta nói cây con gốc a đẳng cấu với cây con gốc b nếu có thể đánh số lại các đỉnh của cây con gốc a sao cho hai cây giống hệt nhau, đồng thời số b được dùng để đánh cho đỉnh a .

Yêu cầu: Đếm số cặp (x, y) với x < y sao cho cây con gốc x đẳng cấu với cây con gốc y .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa n ;
  • n − 1 dòng tiếp theo ghi các cạnh của cây u, v .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên là số cặp cây con đẳng cấu.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
1 2
1 3
2 4
2 5
Dữ liệu ra:
3

Giới hạn:

  • 50\% số test có 1 ≤ n ≤ 500 ;
  • 50\% số test có 501 ≤ n ≤ 5000 .