#1305. NCALC

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập thầy Vũ Mạnh Hà - Ôn Hải Phòng 07/11/2020

Cho số nguyên n , hãy tính

{S_n} = \sum\limits_{k = 1}^n {\left\lfloor {\frac{{\left( {3k + 6} \right)! + 1}}{{3k + 7}} - \left\lfloor {\frac{{\left( {3k + 6} \right)!}}{{3k + 7}}} \right\rfloor } \right\rfloor }

Trong đó ⌊𝑥⌋ là phần nguyên của 𝑥 (số nguyên lớn nhất không lớn hơn 𝑥 ).

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên 𝑇\ (𝑇 ≤ 10^6) là số test
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một số nguyên n\ (1 ≤ n ≤ 10^6) ;

Dữ liệu ra:

  • Mỗi dòng ghi số nguyên kết quả của một test (theo thứ tự trong dữ liệu vào).

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100
1000
10000
Dữ liệu ra:
0
1
1
2
2
2
2
3
3
4
28
207
1609