#1494. ORGANIZATION - Khảo sát các tổ chức

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Chính phủ đã thống kê được trong toàn quốc có k tổ chức. Các tổ chức được đánh số từ 1 đến k , tổ chức i\ (1\le i \le k) n_i thành viên. Với một người có thể không tham gia hoặc tham gia không quá d\ (d\le k) tổ chức. Gọi s là số lượng người tham gia ít nhất một tổ chức, chính phủ muốn ước lượng cận dưới (nhỏ nhất) của giá trị s .

Chính phủ mới thu thập được danh sách gồm q người rất đặc biệt, họ tham gia các tổ chức có số hiệu liên tiếp nhau. Thông tin thứ j\ (1\le j \le q) cho biết người thứ j tham gia các tổ chức liên tiếp từ L_j đến R_j\ (1\le L_i \le R_j\le k) .

Yêu cầu: Cho các thông tin khảo sát được, nếu chỉ sử dụng t\ (0\le t\le q) thông tin về t người đặc biệt đầu danh sách, hãy giúp chính phủ xác định được cận dưới của giá trị s tương ứng với từng giá trị của t .

Dữ liệu:

  • Dòng thứ nhất chứa ba số nguyên dương k, d, q ;
  • Dòng thứ hai chứa k số nguyên dương n_1, n_2, \ldots, n_k\ (n_i \le 10^9) ;
  • Dòng thứ j\ (1\le j\le q) trong q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương L_j, R_j . Dữ liệu đảm bảo hợp lí.

Kết quả:

  • Ghi ra q + 1 dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên là cận dưới của giá trị s lần lượt với từng giá trị của t .

Ví dụ:

Dữ liệu:

2 1 1
5 6
2 2

Kết quả:

11
11

Dữ liệu:

3 3 2
5 6 7
1 1
1 1

Kết quả:

7
8
9

Giới hạn:

  • 30\% số test ứng với 30\% số điểm của bài có k = 2 q\le 100 ;
  • 30\% số test khác ứng với 30\% số điểm của bài có k\le 10^5 q\le 100 ;
  • 20\% số test khác ứng với 20\% số điểm của bài có k\le 10^5, q\le 10^6 L_j=R_j ;
  • 20\% số test còn lại ứng với 20\% số điểm của bài có k\le 10^5 q\le 10^6 .