Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#117120 #1494. ORGANIZATION - Khảo sát các tổ chức Accepted 100 1673 ms 13768 K C++ 17 / 7 K i am invincible 2023-02-01 9:12:37
#73477 #1494. ORGANIZATION - Khảo sát các tổ chức Accepted 100 1867 ms 7148 K C++ 11 / 2 K Irelia 2022-02-15 13:31:59


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: