#1481. PAIRS - Cặp đôi

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Lớp chuyên tin do thầy Nhỏ chủ nhiệm chuẩn bị tham gia cuộc khiêu vũ do trường chuyên Lê Quý Đôn tổ chức mừng ngày 20/11. Lớp chuyên tin có B bạn nam có chiều cao lần lượt là b_1, b_2, \ldots, b_B G bạn nữ có chiều cao lần lượt là g_1, g_2, \ldots, g_G . Theo quy định của cuộc thi, mỗi lớp phải cử K cặp đôi tham gia. Tất cả các bạn đều có kĩ thuật nhảy rất tốt nên thầy Nhỏ muốn chọn ra K cặp đôi sao cho: cặp đôi có chênh lệch chiều cao lớn nhất là nhỏ nhất có thể. Bạn hãy giúp thầy chọn ra K cặp đôi đó.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên dương B, G, K\ (1 ≤ B, G ≤ 10^6, 1 ≤ K ≤ min(B, G)) là số bạn nam, số bạn nữ và số cặp đôi phải chọn;
  • Dòng thứ hai chứa B số nguyên dương b_1, b_2, \ldots, b_B là chiều cao của B bạn nam (1 ≤ b_i ≤ 10^9) ;
  • Dòng thứ ba chứa G số nguyên dương g_1, g_2, \ldots, g_G là chiều cao của G bạn nữ (1 ≤ g_i ≤ 10^9) .

Dữ liệu ra:

  • In ra một số nguyên duy nhất là chênh lệch nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

4 3 2
165 170 180 180
164 165 172

Dữ liệu ra:

2

Giải thích:

Có thể chọn hai cặp đôi là: bạn nam thứ 1 với bạn nữ thứ 1 (chênh lệch chiều cao là 1 ), bạn nam thứ 2 với bạn nữ thứ 3 (chênh lệch chiều cao là 2 ).

Giới hạn:

  • Subtask \#1\ (20\%): 1 ≤ max(B, G) ≤ 10 ;
  • Subtask \#2\ (15\%): 1 ≤ max(B, G) ≤ 100 ;
  • Subtask \#3\ (15\%): 1 ≤ max(B, G) ≤ 1000 ;
  • Subtask \#4\ (15\%): 1 ≤ max(B, G) ≤ 10^6 k = 1 ;
  • Subtask \#5\ (10\%): 1 ≤ max(B, G) ≤ 10^6 k = min(B, G) ;
  • Subtask \#6\ (25\%): không có ràng buộc nào thêm.