#1453. TREE - Truy vấn trên cây

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một đồ thị dạng cây gồm N đỉnh. Ban đầu các đỉnh có trọng số bằng 0 , người ta thực hiện M phép biến đổi cây có dạng (u, v, c) nghĩa là cộng thêm vào mỗi trọng số của các đỉnh trên đường đi ngắn nhất từ u đến v thêm c đơn vị. Bạn phải trả lời Q truy vấn dạng (u, v) yêu cầu đưa ra tổng trọng số các đỉnh trên đường đi từ u đến v .

Dữ liệu vào:

  • Dòng dầu chứa ba số nguyên N, M, Q\ (1 ≤ N ≤ 10^5; 0 ≤ M, Q ≤ 10^5) ;
  • N – 1 dòng tiếp, mỗi dòng ghi hai số nguyên u, v thể hiện có một cạnh nối u với v trên cây (1 ≤ u, v ≤ N) ;
  • M dòng tiếp, mỗi dòng ghi ba số nguyên (u, v, c) thể hiện một thao tác biến đổi (1 ≤ u, v ≤ N, |c| ≤ 10^5) ;
  • Q dòng tiếp, mỗi dòng ghi một cặp số nguyên (u, v) thể hiện một truy vấn (1 ≤ u, v ≤ N) . Các số trên một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra Q dòng, dòng thứ j ghi kết quả của truy vấn j .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 2 1
1 2
1 3
1 2 1
1 3 2
2 3
Dữ liệu ra:
6

Chú ý: 50\% số test có N,M ,Q≤5000 .