#657. DPD1

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 12

Cho 3 số nguyên dương L, R, k . Tính tổng các số thuộc đoạn [L, R] và có không quá k chữ số phân biệt.

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa 3 số nguyên dương L, R, k\ (1 ≤ L ≤ R ≤ 10^{18}, k ≤ 10) .

Dữ liệu ra:

  • In ra kết quả bài toán khi chia lấy dư cho 998244353.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
10 50 2
Dữ liệu ra:
1230