Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
634 GRADUATION 7 10 70.00%
657 DPD1 3 5 60.00%