Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
LCS1.in LCS1.out
LCS2.in LCS2.out
LCS3.in LCS3.out
LCS4.in LCS4.out
LCS5.in LCS5.out
LCS6.in LCS6.out
LCS7.in LCS7.out
LCS8.in LCS8.out
LCS9.in LCS9.out
LCS10.in LCS10.out
LCS11.in LCS11.out
LCS12.in LCS12.out
LCS13.in LCS13.out
LCS14.in LCS14.out
LCS15.in LCS15.out
LCS16.in LCS16.out
LCS17.in LCS17.out
LCS18.in LCS18.out
LCS19.in LCS19.out
LCS20.in LCS20.out
LCS21.in LCS21.out
LCS22.in LCS22.out
LCS23.in LCS23.out
LCS24.in LCS24.out
LCS25.in LCS25.out
LCS26.in LCS26.out
LCS27.in LCS27.out
LCS28.in LCS28.out
LCS29.in LCS29.out
LCS30.in LCS30.out
LCS31.in LCS31.out
LCS32.in LCS32.out
LCS33.in LCS33.out
LCS34.in LCS34.out
LCS35.in LCS35.out
LCS36.in LCS36.out
LCS37.in LCS37.out
LCS38.in LCS38.out
LCS39.in LCS39.out
LCS40.in LCS40.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 484 K
LCS1.in 22 B
LCS1.out 1 B
LCS10.in 17 B
LCS10.out 2 B
LCS11.in 9 K
LCS11.out 1 B
LCS12.in 730 B
LCS12.out 1 B
LCS13.in 7 K
LCS13.out 1 B
LCS14.in 6 K
LCS14.out 1 B
LCS15.in 8 K
LCS15.out 1 B
LCS16.in 747 B
LCS16.out 2 B
LCS17.in 507 B
LCS17.out 2 B
LCS18.in 6 K
LCS18.out 1 B
LCS19.in 2 K
LCS19.out 1 B
LCS2.in 24 B
LCS2.out 1 B
LCS20.in 6 K
LCS20.out 2 B
LCS21.in 87 K
LCS21.out 1 B
LCS22.in 71 K
LCS22.out 1 B
LCS23.in 123 K
LCS23.out 1 B
LCS24.in 57 K
LCS24.out 1 B
LCS25.in 193 K
LCS25.out 1 B
LCS26.in 32 K
LCS26.out 1 B
LCS27.in 51 K
LCS27.out 1 B
LCS28.in 51 K
LCS28.out 1 B
LCS29.in 180 K
LCS29.out 1 B
LCS3.in 14 B
LCS3.out 2 B
LCS30.in 27 K
LCS30.out 1 B
LCS31.in 10 K
LCS31.out 1 B
LCS32.in 20 K
LCS32.out 1 B
LCS33.in 29 K
LCS33.out 1 B
LCS34.in 39 K
LCS34.out 2 B
LCS35.in 49 K
LCS35.out 3 B
LCS36.in 59 K
LCS36.out 1 B
LCS37.in 69 K
LCS37.out 1 B
LCS38.in 78 K
LCS38.out 3 B
LCS39.in 88 K
LCS39.out 1 B
LCS4.in 7 B
LCS4.out 1 B
LCS40.in 98 K
LCS40.out 1 B
LCS5.in 9 B
LCS5.out 1 B
LCS6.in 12 B
LCS6.out 2 B
LCS7.in 3 B
LCS7.out 1 B
LCS8.in 7 B
LCS8.out 1 B
LCS9.in 23 B
LCS9.out 1 B