#1308. TOPVIEW - Đoạn nghịch biến

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập thầy Vũ Mạnh Hà - Ôn Hải Phòng 08/11/2020

Cho dãy 𝑁 số nguyên 𝐻_1, 𝐻_2, … , 𝐻_𝑁 . Với mỗi phần tử 𝐻_𝑖 trong dãy người ta quan tâm đến giá trị 𝐹_𝑖 là số số liên tiếp sau 𝐻_𝑖 nhỏ hơn 𝐻_𝑖 .

Hãy tính tổng 𝐹_1 + 𝐹_2 + ⋯ + 𝐹_𝑁 .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên 𝑁\ (1 ≤ 𝑁 ≤ 80000) ;
  • N dòng tiếp theo chứa 𝑁 số nguyên 𝐻_1, 𝐻_2, … , 𝐻_𝑁\ (1 ≤ 𝐻_𝑖 ≤ 10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên là tổng cần tìm.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6
10
3
7
4
12
2
Dữ liệu ra:
5