Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
TOPVIEW1.in TOPVIEW1.out
TOPVIEW2.in TOPVIEW2.out
TOPVIEW3.in TOPVIEW3.out
TOPVIEW4.in TOPVIEW4.out
TOPVIEW5.in TOPVIEW5.out
TOPVIEW6.in TOPVIEW6.out
TOPVIEW7.in TOPVIEW7.out
TOPVIEW8.in TOPVIEW8.out
TOPVIEW9.in TOPVIEW9.out
TOPVIEW10.in TOPVIEW10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 893 K
TOPVIEW1.in 16 B
TOPVIEW1.out 2 B
TOPVIEW10.in 781 K
TOPVIEW10.out 11 B
TOPVIEW2.in 63 B
TOPVIEW2.out 2 B
TOPVIEW3.in 908 B
TOPVIEW3.out 5 B
TOPVIEW4.in 9 K
TOPVIEW4.out 7 B
TOPVIEW5.in 98 K
TOPVIEW5.out 7 B
TOPVIEW6.in 264 K
TOPVIEW6.out 10 B
TOPVIEW7.in 439 K
TOPVIEW7.out 10 B
TOPVIEW8.in 360 K
TOPVIEW8.out 7 B
TOPVIEW9.in 703 K
TOPVIEW9.out 10 B