Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#54319 #1308. TOPVIEW - Đoạn nghịch biến Accepted 100 82 ms 1900 K C++ 14 / 723 B THD 2021-11-01 9:32:16
#146610 #1308. TOPVIEW - Đoạn nghịch biến Accepted 100 91 ms 1276 K C++ 17 / 465 B Quốc Hưng 2024-04-20 15:41:18
#71905 #1308. TOPVIEW - Đoạn nghịch biến Accepted 100 93 ms 1860 K C++ 14 / 727 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:18:30
#13751 #1308. TOPVIEW - Đoạn nghịch biến Accepted 100 98 ms 1620 K C++ 14 / 770 B Phạm Thế Phong 2020-11-08 15:19:13
#54326 #1308. TOPVIEW - Đoạn nghịch biến Accepted 100 341 ms 964 K C++ 14 / 426 B Duong Thao 2021-11-01 9:43:10
#54574 #1308. TOPVIEW - Đoạn nghịch biến Accepted 100 377 ms 996 K C++ / 471 B An Khánh Nguyễn 2021-11-02 4:11:33


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: