#1296. GRAPH

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một đồ thị có hướng có N đỉnh và M cạnh. Các đỉnh được đánh số từ 1 đến N . Đỉnh thứ i của đồ thị có hai giá trị a_i b_i . Ta có quy trình tính f(u) như sau:

 • Bước 1: Đánh dấu đỉnh u ;
 • Bước 2: Tìm một đỉnh v chưa được đánh dấu sao cho tổng các giá trị a_x (với mọi x đã được đánh dấu và có cạnh nối từ x đến v ) đạt ít nhất b_v . Sau đó đánh dấu v và tiếp tục thực hiện bước 2 cho đến khi không tìm được v thỏa mãn;
 • f(u) là số đỉnh được đánh dấu sau khi kết thúc.

Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của f(u) và đếm số lượng đỉnh u f(u) đạt giá trị nhỏ nhất.

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu tiên bao gồm hai số nguyên dương N M là số đỉnh và số cạnh của đồ thị;
 • Dòng thứ hai bao gồm N số a_1, a_2, a_3, \dots, a_N ;
 • Dòng thứ a bao gồm N số b_1, b_2, b_3, \dots, b_N ;
 • M dòng tiếp theo mỗi dòng gồm hai số u, v\ (1 ≤ u, v ≤ N) miêu tả một cạnh của đồ thị nối từ u đến v .

Dữ liệu ra:

 • Gồm hai số nguyên viết trên cùng một dòng ngăn cách bởi một dấu cách, số thứ nhất là giá trị nhỏ nhất của f(u) và số thứ hai là số lượng đỉnh u f(u) đạt giá trị nhỏ nhất.

Ví dụ

Dữ liệu vào:
6 8
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2
1 2
2 3
3 4
4 5
3 6
5 6
6 2
5 2
Dữ liệu ra:
5 5
Giải thích:
 • Trừ đỉnh 1 f(1) = 6 ra thì còn lại đều ra 5

Giới hạn:

 • Yêu cầu in ra cả hai số. Nếu bạn chỉ in ra được đúng giá trị đầu tiên, bạn nhận được 50\% số điểm của test đó.
 • Trong tất cả các test a_i, b_i ≤ 10^9 ;
 • Subtask \#1: 30\% số điểm có N ≤ 2000 M ≤ 5000 ;
 • Subtask \#2: 70\% số điểm còn lại có N ≤ 2 \times 10^5 M ≤ 5 \times 10^5 .