Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
GRAPH1.in GRAPH1.out
GRAPH2.in GRAPH2.out
GRAPH3.in GRAPH3.out
GRAPH4.in GRAPH4.out
GRAPH5.in GRAPH5.out
GRAPH6.in GRAPH6.out
GRAPH7.in GRAPH7.out
GRAPH8.in GRAPH8.out
GRAPH9.in GRAPH9.out
GRAPH10.in GRAPH10.out
GRAPH11.in GRAPH11.out
GRAPH12.in GRAPH12.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 70
GRAPH13.in GRAPH13.out
GRAPH14.in GRAPH14.out
GRAPH15.in GRAPH15.out
GRAPH16.in GRAPH16.out
GRAPH17.in GRAPH17.out
GRAPH18.in GRAPH18.out
GRAPH19.in GRAPH19.out
GRAPH20.in GRAPH20.out
GRAPH21.in GRAPH21.out
GRAPH22.in GRAPH22.out
GRAPH23.in GRAPH23.out
GRAPH24.in GRAPH24.out
GRAPH25.in GRAPH25.out
GRAPH26.in GRAPH26.out
GRAPH27.in GRAPH27.out
GRAPH28.in GRAPH28.out
GRAPH29.in GRAPH29.out
GRAPH30.in GRAPH30.out
GRAPH31.in GRAPH31.out
GRAPH32.in GRAPH32.out
GRAPH33.in GRAPH33.out
GRAPH34.in GRAPH34.out
GRAPH35.in GRAPH35.out
GRAPH36.in GRAPH36.out
GRAPH37.in GRAPH37.out
GRAPH38.in GRAPH38.out
GRAPH39.in GRAPH39.out
GRAPH40.in GRAPH40.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 55 M
GRAPH1.in 46 K
GRAPH1.out 9 B
GRAPH10.in 46 K
GRAPH10.out 9 B
GRAPH11.in 48 K
GRAPH11.out 9 B
GRAPH12.in 50 K
GRAPH12.out 9 B
GRAPH13.in 6 M
GRAPH13.out 12 B
GRAPH14.in 6 M
GRAPH14.out 13 B
GRAPH15.in 6 M
GRAPH15.out 14 B
GRAPH16.in 7 M
GRAPH16.out 13 B
GRAPH17.in 6 M
GRAPH17.out 12 B
GRAPH18.in 6 M
GRAPH18.out 13 B
GRAPH19.in 6 M
GRAPH19.out 13 B
GRAPH2.in 48 K
GRAPH2.out 9 B
GRAPH20.in 7 M
GRAPH20.out 13 B
GRAPH21.in 6 M
GRAPH21.out 13 B
GRAPH22.in 6 M
GRAPH22.out 12 B
GRAPH23.in 6 M
GRAPH23.out 13 B
GRAPH24.in 5 M
GRAPH24.out 13 B
GRAPH25.in 5 M
GRAPH25.out 13 B
GRAPH26.in 7 M
GRAPH26.out 12 B
GRAPH27.in 6 M
GRAPH27.out 13 B
GRAPH28.in 6 M
GRAPH28.out 12 B
GRAPH29.in 6 M
GRAPH29.out 13 B
GRAPH3.in 45 K
GRAPH3.out 9 B
GRAPH30.in 7 M
GRAPH30.out 12 B
GRAPH31.in 5 M
GRAPH31.out 13 B
GRAPH32.in 6 M
GRAPH32.out 12 B
GRAPH33.in 6 M
GRAPH33.out 13 B
GRAPH34.in 6 M
GRAPH34.out 12 B
GRAPH35.in 6 M
GRAPH35.out 13 B
GRAPH36.in 6 M
GRAPH36.out 12 B
GRAPH37.in 6 M
GRAPH37.out 13 B
GRAPH38.in 5 M
GRAPH38.out 13 B
GRAPH39.in 6 M
GRAPH39.out 13 B
GRAPH4.in 40 K
GRAPH4.out 9 B
GRAPH40.in 6 M
GRAPH40.out 13 B
GRAPH5.in 45 K
GRAPH5.out 9 B
GRAPH6.in 50 K
GRAPH6.out 10 B
GRAPH7.in 42 K
GRAPH7.out 9 B
GRAPH8.in 45 K
GRAPH8.out 9 B
GRAPH9.in 46 K
GRAPH9.out 9 B
check_GRAPH.cpp 589 B
check_GRAPH.py 880 B
data.yml 369 B