Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1422 ASSIGN - Phân công 3 18 16.67%
1423 LIGHTING - Chiếu sáng 2 2 100.00%
1424 FOODS - Ẩm thực 3 3 100.00%
1425 WALK - Du lịch lữ hành 6 18 33.33%
1426 DCPP - Dạo phố 5 22 22.73%
1427 FLOW - Luồng cực đại trên mạng 2 16 12.50%
1428 BACKUP - Sao lưu dữ liệu 0 2 0.00%
1429 PATROL - Tuần tra 0 4 0.00%
1430 RELOCATE - TÁI ĐỊNH CƯ 4 19 21.05%
1431 AMT - Trộm ATM 52 244 21.31%
1432 CENTRE - TRUNG TÂM KINH TẾ 5 28 17.86%
1433 PATHS - Đường đi 7 124 5.65%
1434 IDEAL - ĐƯỜNG ĐI LÝ TƯỞNG 5 18 27.78%
1435 FPOT - Chậu hoa 0 5 0.00%
1436 LINEUP - Chụp ảnh bò 9 19 47.37%
1437 PROTEST - Bò biểu tình 25 101 24.75%
1438 NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ 16 63 25.40%
1439 SURGERY - Phụ mổ 2 17 11.76%
1440 FISHPOOL - Cá lớn nuốt cá bé 12 27 44.44%
1441 FENCE - Xây rào 6 8 75.00%
1442 STEP - Điệu nhảy 11 39 28.21%
1443 BOWLING 8 40 20.00%
1444 SQUARE - Tìm hình vuông 11 47 23.40%
1445 SUBPERMUTE - Hoán vị thứ tự từ điển nhỏ nhất 19 43 44.19%
1446 PRODUCT - Tích lớn nhất 12 76 15.79%