Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1422 ASSIGN - Phân công 3 18 16.67%
1423 LIGHTING - Chiếu sáng 2 2 100.00%
1424 FOODS - Ẩm thực 3 3 100.00%
1425 WALK - Du lịch lữ hành 5 16 31.25%
1426 DCPP - Dạo phố 5 22 22.73%
1427 FLOW - Luồng cực đại trên mạng 2 14 14.29%
1428 BACKUP - Sao lưu dữ liệu 0.00%
1429 PATROL - Tuần tra 0 2 0.00%
1430 RELOCATE - TÁI ĐỊNH CƯ 3 13 23.08%
1431 AMT - Trộm ATM 41 257 15.95%
1432 CENTRE - TRUNG TÂM KINH TẾ 10 32 31.25%
1433 PATHS - Đường đi 4 116 3.45%
1434 IDEAL - ĐƯỜNG ĐI LÝ TƯỞNG 3 7 42.86%
1435 FPOT - Chậu hoa 0.00%
1436 LINEUP - Chụp ảnh bò 10 28 35.71%
1437 PROTEST - Bò biểu tình 20 110 18.18%
1438 NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ 16 41 39.02%
1439 SURGERY - Phụ mổ 0 7 0.00%
1440 FISHPOOL - Cá lớn nuốt cá bé 8 17 47.06%
1441 FENCE - Xây rào 6 8 75.00%
1442 STEP - Điệu nhảy 11 37 29.73%
1443 BOWLING 11 45 24.44%
1444 SQUARE - Tìm hình vuông 11 47 23.40%
1445 SUBPERMUTE - Hoán vị thứ tự từ điển nhỏ nhất 19 43 44.19%
1446 PRODUCT - Tích lớn nhất 12 76 15.79%