Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1417 DECOR - Hệ thống đèn màu 3 3 100.00%
1418 CWATER - Đong nước 7 20 35.00%
1419 PEACE - Chó, Mèo và Chuột 7 22 31.82%
1420 DEA - Chống buôn lậu ma túy 6 16 37.50%
1421 TURTLE - Cụ rùa 2 4 50.00%
1422 ASSIGN - Phân công 3 18 16.67%
1423 LIGHTING - Chiếu sáng 2 2 100.00%
1424 FOODS - Ẩm thực 3 3 100.00%
1425 WALK - Du lịch lữ hành 5 16 31.25%
1426 DCPP - Dạo phố 5 22 22.73%
1427 FLOW - Luồng cực đại trên mạng 2 14 14.29%
1428 BACKUP - Sao lưu dữ liệu 0.00%
1429 PATROL - Tuần tra 0 2 0.00%