#1418. CWATER - Đong nước

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một thùng nước và hai gáo nước có dung tích lần lượt là 𝐴 𝐵 . Ban đầu thùng nước rỗng. Một người phải dùng hai gáo nước múc nước vào thùng với điều kiện khi múc vào hay múc ra đều phải đong đầy gáo. Hãy tìm cách dùng số lần múc nước ít nhất để có được lượng nước là 𝐶 trong thùng.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số 𝑘 ≤ 100 là số test;
  • 𝑘 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên dương 𝐴, 𝐵, 𝐶 ≤ 10^9 cách nhau bởi dấu cách tương ứng với một test.

Dữ liệu ra:

  • Ứng với mỗi test, ghi ra trên một dòng một số nguyên duy nhất là số lần múc theo phương án tìm được, nếu không thể thực hiện yêu cầu ghi ra số -1 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
15 24 3
100 27 8
Dữ liệu ra:
5
5
Giải thích:
  • Test case \#1: Dùng giáo 24 múc vào 2 lần và dùng gáo 15 đổ ra 3 lần;
  • Test case \#2: Dùng gáo 27 múc vào 4 lần và dùng gáo 100 múc ra 1 lần.