Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#87582 #1418. CWATER - Đong nước Accepted 100 81 ms 268 K Pascal / 1 K Tiêu Trọng Phúc 2022-07-15 12:09:06
#24069 #1418. CWATER - Đong nước Accepted 100 91 ms 484 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-12-23 6:19:10
#66402 #1418. CWATER - Đong nước Accepted 100 102 ms 464 K C++ 17 / 2 K Trương Tuấn Tú 2021-12-27 4:08:35
#38087 #1418. CWATER - Đong nước Accepted 100 109 ms 392 K C++ 17 / 1 K hihi 2021-06-01 9:48:35
#141237 #1418. CWATER - Đong nước Accepted 100 124 ms 384 K C++ 14 / 1 K Phạm Nhật Quang 2023-07-01 8:08:57
#72009 #1418. CWATER - Đong nước Accepted 100 153 ms 380 K C++ 14 / 3 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:38:29


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: