Tên đăng nhập

phuxtrohhg

Họ và tên

Tiêu Trọng Phúc

Email

tieutrongphuc@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-31 9:04:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500