Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
CWATER1.in CWATER1.out
CWATER2.in CWATER2.out
CWATER3.in CWATER3.out
CWATER4.in CWATER4.out
CWATER5.in CWATER5.out
CWATER6.in CWATER6.out
CWATER7.in CWATER7.out
CWATER8.in CWATER8.out
CWATER9.in CWATER9.out
CWATER10.in CWATER10.out
CWATER11.in CWATER11.out
CWATER12.in CWATER12.out
CWATER13.in CWATER13.out
CWATER14.in CWATER14.out
CWATER15.in CWATER15.out
CWATER16.in CWATER16.out
CWATER17.in CWATER17.out
CWATER18.in CWATER18.out
CWATER19.in CWATER19.out
CWATER20.in CWATER20.out
CWATER21.in CWATER21.out
CWATER22.in CWATER22.out
CWATER23.in CWATER23.out
CWATER24.in CWATER24.out
CWATER25.in CWATER25.out
CWATER26.in CWATER26.out
CWATER27.in CWATER27.out
CWATER28.in CWATER28.out
CWATER29.in CWATER29.out
CWATER30.in CWATER30.out
CWATER31.in CWATER31.out
CWATER32.in CWATER32.out
CWATER33.in CWATER33.out
CWATER34.in CWATER34.out
CWATER35.in CWATER35.out
CWATER36.in CWATER36.out
CWATER37.in CWATER37.out
CWATER38.in CWATER38.out
CWATER39.in CWATER39.out
CWATER40.in CWATER40.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 57 K
CWATER1.in 74 B
CWATER1.out 30 B
CWATER10.in 74 B
CWATER10.out 30 B
CWATER11.in 1 K
CWATER11.out 430 B
CWATER12.in 1 K
CWATER12.out 448 B
CWATER13.in 1 K
CWATER13.out 443 B
CWATER14.in 1 K
CWATER14.out 455 B
CWATER15.in 1 K
CWATER15.out 447 B
CWATER16.in 1 K
CWATER16.out 433 B
CWATER17.in 1 K
CWATER17.out 440 B
CWATER18.in 1 K
CWATER18.out 456 B
CWATER19.in 1 K
CWATER19.out 455 B
CWATER2.in 76 B
CWATER2.out 30 B
CWATER20.in 1 K
CWATER20.out 447 B
CWATER21.in 3 K
CWATER21.out 996 B
CWATER22.in 3 K
CWATER22.out 1022 B
CWATER23.in 3 K
CWATER23.out 1024 B
CWATER24.in 3 K
CWATER24.out 1 K
CWATER25.in 3 K
CWATER25.out 1 K
CWATER26.in 3 K
CWATER26.out 1005 B
CWATER27.in 3 K
CWATER27.out 1 K
CWATER28.in 3 K
CWATER28.out 1 K
CWATER29.in 3 K
CWATER29.out 1 K
CWATER3.in 74 B
CWATER3.out 31 B
CWATER30.in 3 K
CWATER30.out 1 K
CWATER31.in 3 K
CWATER31.out 1019 B
CWATER32.in 3 K
CWATER32.out 1 K
CWATER33.in 3 K
CWATER33.out 1 K
CWATER34.in 3 K
CWATER34.out 1024 B
CWATER35.in 3 K
CWATER35.out 1 K
CWATER36.in 3 K
CWATER36.out 1 K
CWATER37.in 3 K
CWATER37.out 1 K
CWATER38.in 3 K
CWATER38.out 1020 B
CWATER39.in 3 K
CWATER39.out 1013 B
CWATER4.in 76 B
CWATER4.out 30 B
CWATER40.in 3 K
CWATER40.out 1018 B
CWATER5.in 74 B
CWATER5.out 31 B
CWATER6.in 76 B
CWATER6.out 30 B
CWATER7.in 77 B
CWATER7.out 30 B
CWATER8.in 75 B
CWATER8.out 31 B
CWATER9.in 76 B
CWATER9.out 30 B