#1423. LIGHTING - Chiếu sáng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bản đồ công viên DisneyLand là một hình chữ nhật kích thước 𝑚 × 𝑛 được chia thành lưới ô vuông đơn vị 𝑚 hàng 𝑛 cột. Các hàng của lưới được đánh số từ 1 tới 𝑚 và các cột của lưới được đánh số từ 1 tới 𝑛 , ô nằm ở hàng 𝑖 , cột 𝑗 được gọi là ô (𝑖, 𝑗) . Người ta đặt 𝑘 khu vui chơi vào một số ô của lưới, mỗi khu vui chơi nằm hoàn toàn trong một ô và có thể có nhiều khu vui chơi nằm trong cùng một ô.

Hệ thống chiếu sáng của công viên gồm có 𝑚 đèn loại 𝐴 : 𝑎_1, 𝑎_2, … , 𝑎_𝑚 𝑛 đèn loại 𝐵 : 𝑏_1, 𝑏_2, …, 𝑏_𝑛 . Đèn 𝑎_𝑖 có thể chiếu sáng tất cả các ô trên hàng 𝑖 và đèn 𝑏_𝑗 có thể chiếu sáng tất cả các ô trên cột 𝑗\ (1 ≤ 𝑖 ≤𝑚; 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛) .

Yêu cầu: Hãy bật sáng một số ít nhất các đèn để chiếu sáng toàn bộ các ô có khu vui chơi.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa ba số nguyên dương 𝑚, 𝑛, 𝑘 ≤ 10^5 ;
  • 𝑘 dòng tiếp theo, dòng thứ 𝑖 ghi chỉ số hàng và chỉ số cột của khu vui chơi thứ 𝑖 .

Dữ liệu ra:

  • Dòng đầu ghi số đèn loại 𝐴 (𝑝) và số đèn loại 𝐵 (𝑞) cần bật sáng;
  • Dòng thứ hai ghi chỉ số của 𝑝 đèn loại 𝐴 được bật sáng, tiếp theo là chỉ số của 𝑞 đèn loại 𝐵 được bật sáng.

Các số trên một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 5 8
1 1
1 2
1 3
2 3
3 3
4 4
4 5
5 4
Dữ liệu ra:
2 2
1 4
3 4