Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1359 DGT 30 67 44.78%
1360 TREE - Đường kính cây 17 135 12.59%
1361 SUBSTR - Xâu con chung dài nhất 15 74 20.27%
1362 XMOD - Số dư 4 36 11.11%
1363 INPOLY - Đa giác 17 30 56.67%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 20 45 44.44%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 34 140 24.29%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 26 120 21.67%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 29 88 32.95%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 144 12.50%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 41 39.02%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%
1372 SWAPBALL - Tráo bi 4 5 80.00%
1373 SUBKGCD - Ước dãy 8 14 57.14%
1374 SHUFFLE - Ngẫu nhiên 7 10 70.00%
1375 DRAWRECT - Vùng liên thông 26 57 45.61%
1376 TOUR - Hành trình du lịch 17 123 13.82%
1383 PARK - Công viên 9 49 18.37%
1384 DEGREE - Trao bằng tốt nghiệp 17 36 47.22%
1385 SUMPRODUCT - Tổng và tích 7 14 50.00%
1386 QUARANTINE - Kiểm dịch 10 16 62.50%
1387 CHECKIN - Check In 10 13 76.92%
1388 MTC - Dãy núi 5 10 50.00%
1389 YENOM2 - Thanh khoản 2 5 13 38.46%