Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1363 INPOLY - Đa giác 17 39 43.59%