#1362. XMOD - Số dư

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bờm và Cuội vừa học về số dư. Hai bạn say sưa tính toán những phép toán đầu tiên. Sau một hồi, hai bạn nghĩ một trò chơi khác: Bờm viết ra n số nguyên dương a_1,a_2,…,a_n . Cuội viết ra m số nguyên dương b_1,b_2,…,b_m . Với mỗi số b_i Cuội viết ra, Cuội đố Bờm tìm được số dư nhỏ nhất và lớn nhất trong một phép chia của số đó cho một trong các số mà Bờm viết ra. Số lượng phép tính rất nhiều nên Bờm muốn nhờ các bạn lập trình giải giúp yêu cầu trên.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên n,m ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_1,a_2,…,a_n\ (a_i≤10^6\ ∀1≤i≤n) ;
  • Dòng cuối cùng chứa m số nguyên b_1,b_2,…,b_m\ (b_i≤10^6\ ∀1≤i≤m) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra m dòng., dòng thứ i ghi số dư bé nhất và số dư lớn nhất trong phép chia của số b_i cho các số trong dãy a_1,a_2,…,a_n .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 3
2 5 9 7
35 74 13
Dữ liệu ra:
0 8
0 4
1 6

Giới hạn:

  • 30\% số test tương ứng 30\% số điểm có 2≤m,n≤1000;1≤a_i,b_j≤7000 ;
  • 30\% số test tương ứng 30\% số điểm có m,n≤10^5;1≤a_i,b_j≤7000 ;
  • 40\% số test còn lại tương ứng 40\% số điểm có 7000≤m,n≤10^5 .