#1373. SUBKGCD - Ước dãy

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập thầy Hiếu ôn Hải Phòng T11/2020

Cho một mảng n phần tử, ta định nghĩa vẻ đẹp của một mảng là ước chung lớn nhất của tất cả các phần tử của nó. Vì muốn vẻ đẹp càng lớn càng tốt, ta có thể giảm giá trị các phần tử đi không quá k đơn vị.

Yêu cầu: Cho mảng n phần tử và k . Hãy tính vẻ đẹp lớn nhất có thể của mảng đã cho.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số n, k\ (1≤n≤3×10^5) ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương a_i\ (k< max\{a_i\}≤10^6) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số duy nhất là vẻ đẹp lớn nhất có thể của mảng đã cho.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 3
8 21 52 15 77
Dữ liệu ra:
7