#1386. QUARANTINE - Kiểm dịch

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập thầy Hiếu ôn Hải Phòng T11/2020

Trên tuyến đường từ Bắc Nam có 𝑛 điểm đánh số 1, 2, 3, … , n . Có 𝑚 tuyến xe Bus vận tải hành khách dọc theo tuyến đường này. Tuyến xe thứ 𝑖 di chuyển từ điểm 𝑙_𝑖 tới điểm 𝑟_𝑖 và ngược lại trong ngày. Sau khi có thông tin về dịch Covid 19 bùng phát tại Đà Nẵng, Quảng Nam, bộ y tế đã phối hợp cùng các ban bộ ngành, các địa phương lập các chốt kiểm dịch lưu động. Một chốt đặt tại điểm 𝑝 sẽ kiểm tra được tuyến xe Bus thứ 𝑖 nếu như 𝑙_𝑖 ≤ 𝑝 ≤ 𝑟_𝑖\ (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛) . Các chốt này dự kiến được đặt thay đổi theo ngày, và dự kiến thực hiện trong 𝑘 ngày.

Yêu cầu: thông tin các chốt theo từng ngày và các tuyến xe Bus. Đếm số lượng tuyến xe chưa đươc kiểm dịch trong từng ngày.

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu chứa ba số nguyên dương 𝑛, 𝑚, 𝑘\ (𝑛 ≤ 10^6, 𝑚 ≤ 10^5) ;
 • 𝑚 dòng tiếp theo, dòng thứ 𝑖\ (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚) chứa hai số nguyên dương 𝑙_𝑖, 𝑟_𝑖\ (𝑙_𝑖 ≤ 𝑟_𝑖) mô tả tuyến xe Bus thứ 𝑖 ;
 • 𝑘 nhóm dòng cuối cùng, mỗi nhóm gồm hai dòng mô tả phương án đặt chốt kiểm dịch trong một ngày:
  • Dòng đầu tiên là số nguyên dương 𝑡 − mô tả số chốt kiểm dịch được đặt;
  • Dòng thứ hai chứa 𝑡 số nguyên dương mô tả các vị trí đặt chốt theo thứ tự tăng dần.

Dữ liệu ra:

 • Ghi ra 𝑘 dòng, mỗi dòng một số nguyên là số lượng xe Bus chưa được kiểm dịch trong ngày tương ứng theo thứu tự trong dữ liệu vào

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
10 4 3
1 3
2 4
4 5
6 7
3
2 4 6
2
4 6
1
4
Dữ liệu ra:
0
1
2

Giới hạn:

 • 30\% số điểm có 𝑘 ≤ 5; 𝑚 ≤ 10^3 ;
 • 30\% số điểm khác có 𝑘 ≤ 5; 𝑚 ≤ 10^5
 • 40\% số điểm còn lại có 𝑚 ≤ 10^5 ;

Trong tất cả các test, tổng số lượng chốt đặt trong 𝑘 ngày không vượt quá 2\times 10^5 .