Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#15056 #1386. QUARANTINE - Kiểm dịch Accepted 100 1117 ms 4944 K C++ 14 / 4 K Bùi Huy Dược 2020-11-13 17:45:06
#110228 #1386. QUARANTINE - Kiểm dịch Accepted 100 1207 ms 14812 K C++ 17 / 2 K Vux Quooc Long 2022-12-13 7:23:07
#72296 #1386. QUARANTINE - Kiểm dịch Accepted 100 1250 ms 4976 K C++ 17 / 4 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:37:38
#15534 #1386. QUARANTINE - Kiểm dịch Accepted 100 1622 ms 18396 K C++ 14 / 2 K Nguyen Van Thang 2020-11-16 4:09:38
#15076 #1386. QUARANTINE - Kiểm dịch Accepted 100 1628 ms 31952 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Huy Thái 2020-11-14 1:50:48
#15047 #1386. QUARANTINE - Kiểm dịch Accepted 100 1630 ms 44532 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hải Phong 2020-11-13 16:00:35
#15046 #1386. QUARANTINE - Kiểm dịch Accepted 100 1666 ms 48464 K C++ 14 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-11-13 16:00:11
#69198 #1386. QUARANTINE - Kiểm dịch Accepted 100 1704 ms 45392 K C++ 14 / 2 K An Khánh Nguyễn 2022-01-14 4:25:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: