#1385. SUMPRODUCT - Tổng và tích

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập thầy Hiếu ôn Hải Phòng T11/2020

Cho dãy số 𝑎_1, 𝑎_2, 𝑎_3, … , 𝑎_𝑛 . Đếm số lượng đoạn [𝑙, 𝑟]\ (𝑙 < 𝑟) sao cho tổng các số bằng tích các số trong đoạn đó.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương 𝑛\ (𝑛 ≤ 2×10^5) ;
  • Dòng thứ hai chứa 𝑛 số nguyên dương 𝑎_1, 𝑎_2, … , 𝑎_𝑛\ (𝑎_𝑖 ≤ 10^9) .

Dữ liệu vào:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là số lượng đoạn tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7
3 2 1 2 2 1 2
Dữ liệu ra:
4
Giải thích:
  • Các đoạn thỏa mãn là: [1, 3]; [2, 6]; [3, 7]; [4, 5] .

Giới hạn:

  • 25\% số điểm có 𝑛 ≤ 1000 .