Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1447 ROADS - Đường hoa 11 38 28.95%
1448 CANDY - Chia kẹo 23 42 54.76%
1449 QSEQ - Truy vấn trên dãy 11 59 18.64%
1450 FRIENDS - Thăm bạn 20 216 9.26%
1451 KDIV - Chia hết 6 11 54.55%
1452 SUPERSEQ 5 10 50.00%
1453 TREE - Truy vấn trên cây 8 25 32.00%
1454 SQRMUL - Bội chính phương 5 46 10.87%
1455 RMOVING - Di chuyển robot 1 10 10.00%
1456 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 4 9 44.44%
1457 PARTITION - Chia đoạn 3 3 100.00%
1458 RECTAREA - Diện tích các hình chữ nhật 3 8 37.50%
1459 TASKSELECT - Làm đề thi 17 43 39.53%
1460 FILL 48 147 32.65%
1461 BRACKET 6 45 13.33%
1462 CITIES 16 74 21.62%
1463 WISHES - Tổng ước 8 30 26.67%
1464 ROAD 3 14 21.43%
1465 POLICE 1 12 8.33%
1466 EVENSUB - Even subsequences 31 140 22.14%
1467 SIMULATION - Mô phỏng 2 46 4.35%
1468 LOTTERY - Xổ số 2 40 5.00%
1469 DOMINO 52 86 60.47%
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 29 276 10.51%
1471 WOOD - Căt gỗ 2 24 8.33%