#1458. RECTAREA - Diện tích các hình chữ nhật

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập thầy Lê Minh Hoàng ôn Tại Hải Phòng T11/2020

Bạn có 𝑛 hình chữ nhật trên mặt phẳng với hệ tọa độ trực chuẩn Ο𝑥𝑦, mỗi hình được mô tả bởi ba số nguyên (𝑖, 𝑗, 𝑘) . Trong đó góc dưới bên trái của hình chữ nhật sẽ nằm ở điểm (𝑖, 0) và góc trên bên phải của hình chữ nhật sẽ nằm ở điểm (𝑗, 𝑘) .

Yêu cầu: Tính diện tích phần mặt phẳng bị các hình chữ nhật chiếm chỗ.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương 𝑛 ≤ 10^5 ;
  • 𝑛 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên 𝑖, 𝑗, 𝑘 xác định một hình chữ nhật (0 ≤ 𝑖 < 𝑗 ≤ 10^6; 1 ≤ 𝑘 ≤10^6) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là diện tích phần mặt phẳng bị các hình chữ nhật chiếm chỗ.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
0 2 3
1 4 4
1 5 2
Dữ liệu ra:
17