#1444. SQUARE - Tìm hình vuông

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập thầy Lê Minh Hoàng ôn Hải Phòng T11/2020

Cho 𝑛 điểm trên mặt phẳng với hệ tọa độ Đề-các vuông góc Ο𝑥𝑦. Các điểm được đánh số từ 1 tới 𝑛 , điểm thứ 𝑖 có tọa độ (𝑥_𝑖, 𝑦_𝑖) . Ta nói một điểm được phủ bởi một hình vuông nếu điểm đó nằm ở miền trong của hình vuông hoặc nằm trên cạnh hình vuông.

Câu hỏi 1 : Tìm số nguyên dương 𝑑 nhỏ nhất sao cho có thể đặt hai hình vuông có cạnh song song với trục tọa độ, kích thước 𝑑 × 𝑑 để phủ hết tất cả 𝑛 điểm đã cho.

Câu hỏi 2 : Tìm số nguyên dương 𝑘 nhỏ nhất sao cho có thể đặt hai hình vuông có cạnh song song với trục tọa độ, kích thước 𝑘 × 𝑘 , không có điểm chung, để phủ hết tất cả 𝑛 điểm đã cho.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương 𝐶 ≤ 10 là số bộ dữ liệu, 𝐶 nhóm dòng tiếp theo, mỗi nhóm dòng mô tả một bộ dữ liệu:
    • Dòng đầu chứa số nguyên dương 𝑛 ≤ 10^5 ;
    • 𝑛 dòng tiếp theo, dòng thứ 𝑖 chứa hai số nguyên 𝑥_𝑖, 𝑦_𝑖\ (−10^9 ≤ 𝑥_𝑖, 𝑦_𝑖 ≤ 10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Ứng với mỗi bộ dữ liệu vào, ghi ra hai số nguyên dương 𝑑, 𝑘 trên một dòng là đáp số cho hai câu hỏi tương ứng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1
7
1 1
4 2
6 3
1 4
3 5
5 5
6 6
Dữ liệu ra:
3 4