#1298. TRAIN

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho N thành phố và M đoàn tàu, đoàn tàu thứ i xuất phát tại thành phố u_i tại thời điểm l_i đến thành phố v_i tại thời điểm r_i . Để bắt được chuyến tàu i thì bạn phải ở thành phố u_i tại thời điểm l_i , và chỉ được xuống tàu vào thời điểm r_i tại thành phố v_i .

Xuất phát tại thành phố 1 vào thời điểm 0 , bạn muốn đến thành phố N . Chi phí của cả quãng đường được tính như sau:

 • Bạn có thể di chuyển từ đoàn tàu i sang đoàn tàu j nếu v_i = u_j r_i ≤ l_j ;
 • Mỗi khi chuyển từ tàu i sang tàu j , khoảng thời gian phải chờ tàu sẽ là T = l_j − r_i , cộng thêm vào tổng chi phí A × T^2 + B × T + C ( A, B, C cho trước).
 • Lưu ý kể cả T = 0 cũng phải tính theo công thức trên.
 • Khoảng thời gian đợi giữa thời điểm 0 và thời điểm bắt đầu tàu đầu tiên cũng coi như thời gian chờ tàu và cũng được cộng thêm vào tổng chi phí như trong công thức trên.
 • Nếu bạn đến thành phố N vào thời điểm T thì cộng thêm vào chi phí A × T .

Yêu cầu: tìm ra tổng chi phí nhỏ nhất có thể khi chọn các đoàn tàu tối ưu.

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu tiên bao gồm 5 số nguyên không âm n, m, A, B, C ;
 • m dòng sau miêu tả các đoàn tàu, dòng thứ i 4 số u_i, v_i, l_i, r_i ;

Bộ test đảm bảo luôn có thể bắt tàu đi từ 1 đến N .

Dữ liệu ra:

 • In ra một số nguyên duy nhất là tổng chi phí nhỏ nhất có thể.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 4 1 3 6
1 4 2 7
1 4 3 4
4 5 9 10
4 5 6 8
Dữ liệu ra:
42
Giải thích:
 • Chọn tàu 1 và tàu 3 rồi đến thành phố 5 tại thời điểm 10 .

Giới hạn:

 • Trong tất cả các test: 1 ≤ B, C ≤ 10^5, l_i < r_i \le 3 × 10^3, u_i ≠ v_i ;
 • Subtask \#1: 25\% số điểm có n ≤ 10, m ≤ 20, A ≤ 20 ;
 • Subtask \#2: 30\% số điểm khác có n ≤ 1000, m ≤ 2000, A ≤ 20 ;
 • Subtask \#3: 25\% số điểm khác có n ≤ 10^5, m ≤ 3 × 10^5, A = 0 ;
 • Subtask \#4: 20\% số điểm còn lại có n ≤ 10^5, m ≤ 3 × 10^5, A ≤ 20 .