#1302. XLINE - Đoạn thẳng không giao

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập thầy Vũ Mạnh Hà - Ôn Hải Phòng 07/11/2020

Trên mặt phẳng cho tập hợp 𝑁 đoạn thẳng vuông góc với các trục tọa độ, hai đoạn cùng phương bất kì không có điểm chung.

Hãy chọn ra từ tập này nhiều đoạn thẳng nhất sao cho không có hai đoạn thẳng được chọn nào có điểm chung.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương 𝑁\ (1 ≤ 𝑁 ≤ 250) ;
  • N dòng tiếp theo, dòng thứ 𝑖 ghi bốn số nguyên 𝑥_𝑖, 𝑦_𝑖, 𝑢_𝑖, 𝑣_𝑖 trong phạm vi 1 … 10^6 mô tả một đoạn thẳng với hai điểm đầu mút là (𝑥_𝑖, 𝑦_𝑖) (𝑢_𝑖, 𝑣_𝑖) . Chú ý rằng các đoạn thẳng này luôn vuông góc với một trong hai trục tọa độ.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra số nguyên là số lượng nhiều nhất các đoạn thẳng có thể chọn.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
4 5 10 5
6 2 6 12
8 3 8 5
Dữ liệu ra:
2