Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1442 STEP - Điệu nhảy 11 39 28.21%
1443 BOWLING 8 40 20.00%
1444 SQUARE - Tìm hình vuông 11 47 23.40%
1445 SUBPERMUTE - Hoán vị thứ tự từ điển nhỏ nhất 19 43 44.19%
1446 PRODUCT - Tích lớn nhất 12 76 15.79%
1447 ROADS - Đường hoa 11 38 28.95%
1454 SQRMUL - Bội chính phương 5 46 10.87%
1455 RMOVING - Di chuyển robot 1 10 10.00%
1456 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 4 9 44.44%
1457 PARTITION - Chia đoạn 3 3 100.00%
1458 RECTAREA - Diện tích các hình chữ nhật 3 8 37.50%
1459 TASKSELECT - Làm đề thi 17 46 36.96%
1460 FILL 48 147 32.65%
1461 BRACKET 6 45 13.33%
1462 CITIES 16 74 21.62%
1463 WISHES - Tổng ước 8 36 22.22%
1464 ROAD 3 14 21.43%
1465 POLICE 1 12 8.33%
1466 EVENSUB - Even subsequences 33 147 22.45%
1467 SIMULATION - Mô phỏng 2 46 4.35%
1468 LOTTERY - Xổ số 2 40 5.00%
1469 DOMINO 53 87 60.92%
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 29 276 10.51%
1471 WOOD - Căt gỗ 2 24 8.33%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%